تعرفه سامانه مدیریت کنفرانس ثمین همایش
  • تک همایش با امکانات کامل

  • پشتیبانی کامل تا پایان کنفرانس
  • 2,000,000 تومان
  • 3 همایش با امکانات کامل

  • یک سال پشتیبانی رایگان
  • 4,950,000 تومان
  • 5 همایش با امکانات کامل

  • یک سال پشتیبانی رایگان
  • 7,250,000 تومان