فیلم آموزشی

فیلم های آموزشی کار با سامانه ثمین همایش


فیلم آموزشی شماره 1 : توضیحات کلی در مورد سامانه ثمین همایش نمایش فیلم
فیلم آموزشی شماره 2 : تنظیمات نمایش فیلم
فیلم آموزشی شماره 3 : ایجاد کتابچه مجموعه مقالات نمایش فیلم
فیلم آموزشی شماره 4 : تعاریف پایه نمایش فیلم